saguar1

YANAI Lab.

電気通信大学 総合情報学科/大学院 総合情報学専攻 メディア情報学コース 柳井研究室
電気通信大学 > 情報工学科 > コンピュータ学講座 > 柳井研究室 > 研究紹介  

位置情報付き路上画像の視線方向推定

丸山 拓馬

2010年 2月 8日